Warranty inspection report

Typiske skader, og årsaker til skader på turbo.

 

Røykutvikling.

-Røykutvikling kan komme av redusert/blokkert luftinntak, ofte grunnet “møkkete”/delvis tett luftfilter,
eller en ødelagt innsugsslange. Disse problemene påvirker luft/drivstoff blandingen, og forårsaker sort røyk. Hvis motoren i tillegg ikke får den mengde luften den skal ha, vil den prøve å få tak i luft fra andre steder. Defekt EGR-ventil,(Eksos Gass Retur ventil) Defekte eller skadet VNT enhet,(Variabel Nozzle Turbine)

Tett veivhus ventilasjon vil også i noen tilfeller kunne gi svart eksos røyk.

 

Nedsatt kraft og høyt drivstoff forbruk.

Redusert luft inntak, hindrer motoren å “puste” som den skal.. Dette øker motorens driftstemperatur. En luftlekkasje i den komprimerte luftens krets eller en blokkert intercooler, vil hindre  motoren å fungere korrekt. Defekte eller skadet VNT enhet. Defekt EGR-ventil. Defekt eller nedsotet spjeldhus. Feil på vakum til VNT-aktuator,(vakumklokke), eller elektrisk feil til de motorer som har elektrisk VNT regulering.

Ulyd/”Plystring”.

Ofte kommer lyden fra luft,eksos lekkasje eller røket rør til EGR ventil. Sjekk alle slangekoblinger. Sjekk turbo for aksial-slakk, radial-slakk og skader på kompresjonshjul. Eksoslekkasje fra gjennomføring av aksling til VNT enhet i turbinhus.

Rotasjons vanskeligheter.

Hvis turboens rotor har satt seg eller er treg å rotere, kan en av grunnene være degenerering av smøre-oljen. Dette kan forårsake økende oppbygging av karbon i lager, lagerbaner og eksos-huset, som hindrer rotasjon. En anne årsak kan være rustdannelse eller avleiringer i turbinhus som ligger an mot akslingen.
Utilstrekkelig eller et periodisk fall i oljetrykk kan også forårsake at rotoren bråstopper og får lagerhavari, på samme måte som fremmedlegemer eller forurrenset olje vil gjøre.

Slitt/stor klaring.

En turbo skal ha bestemte aksial- og radial klareringer, dette pga oljehinnene skal få plass imelom lagre og anleggsflater. Disse klaringene blir ofte feil-diagnostisert som slitte lager. Hvis klaringen er utenfor de gitte spesifikasjoner, kan grunnen til dette være et olje-smøringsproblem, som for liten oljetilførsel, forrurrenset/”møkkete” olje, kjøleveske eller drivstoff i oljen.

Olje lekkasje.

Olje lekkasje i/på turboen, hvor lager-klaringer er normale, skyldes i de fleste tilfeller et motor problem. Sjekk veivhus ventilasjon, utåndingsfilter og luftfilter. Husk også at det  er utåndings slangen fra veivhuset som sender oljedamp til turboens innsug for så å bli ført inn i motoren for forbrenning, som kan lage oljesøl rundt turboens kompresjonsdel..

Turbo feilsøking prosedyrer.

Generelle anbefalinger og bemerkninger vedrørende levetid og service av turboer.

Identifiser grunnen til problemet først. Er det et turboproblem og må turboen bytes?
Eller er det et motorproblem som gir utslag på turboen.

Hvis motoren ikke går som den skal, skal du ikke automatisk gå ut fra at det er turboen som forårsaker problemet.

I mange tilfeller blir turboen byttet ut, selv om feilen er motor relatert og ikke forårsaket av svikt eller feil i turboen.

Veldig ofte blir fullt fungerende turboer byttet ut, fordi problemet blir betraktet som turbo relatert, selv om turboen er i en fullgod stand.

Sjekk derfor alltid alle punkter i Turbo Diagnose kartet for å identifisere problemet, før du demonterer turboen fra motoren.

Kun etter å ha sjekket disse punktene, skal du sjekke turboen for evt. Feil.
Fordi turboens komponenter er produsert for å kunne tåle opptil 280.000 o/min og ekstrem varme er det viktig at turboen inspiseres av kvalifiserte personer, så personskader unngås.

Følgende motor vedlikehold må jevnlig følges opp.

Intervaller av oljeskift.

-Utskifting av oljefilter.

-Kontroll av oljetrykk,(ved mistanke om smøreproblemer)

-Utskfting av luftfilter

 

Hvilke hoved faktorer er det som forårsaker turbo havari.

90% av alle turbohavarier skyldes følgende årsaker.

*Fremmedlegemer som kommer inn i kompressorvifte eller turbinhjul i turboen.

*Forurenset eller gammel motorolje, som også smører turboens lagre.

*Lavt, intet eller begrenset oljetrykk, .(oppstart og stopp prosedyre feil). Utilstrekkelig oljemengde.

*For høy eksos temperatur, (Feil på drivstofftilførsel eller selvrensingsystem for partikkelfilter/katalysator.)

*Feil på regulering av VNT (både elektrisk og Pneumatisk).

 

Mange av disse feilene kan unngås ved regelmessig vedlikehold og holde område rundt filtre og turbo rent ved service eller annet arbeid på motor.

Diagnose av feil på turboens deler 

 Fremmedlegeme skade

Bilde 1 – Kompressorhjul skade :

 

Bilde 2 – Turbinhjul skade

Impakt skade forårsaket av et fremmedlegeme som kommer inn i kompressor-huset eller turbin-huset, er meget synlig på kompressorhjulet , turbinhjulet eller VNT.

Kjør aldri en turbo med skadede vifte-blader.

Dette foårsaker ubalanse i rotor, og kan påvirke levetiden av turboen og totalskade, samtidig kan det resultere i totalt motorhavari.

Forlite olje tilførsel

Bilde 3 – Bruk av silikon

Bruk av silikon kan blokkere oljekanalene i turboen til turboens lager , og kan forårsake havari av lagre. PS BRUK ALDRI SILIKON PÅ TURBOENS OLJE TILKOBLINGER, PAKNINGER OG FLATER.

Bilde 4 – Utillstrekkelig smøre olje

Utilstrekkelig oljetilførsel kan være forårsaket av:

4a Montering av turbo uten tilstrekkelig “priming”.
4b Lange perioder hvor turboen ikke er i bruk.
4c Ødelagt, skadet eller tett oljetilførsel
4d Lavt oljetrykk på motor grunnet feil på smøresystemet.
4e Lavt nivå eller ingen olje i bunnpanne.

Forurensing av olje.

Bilde 5 – Ripete aksling på radiallager bane pga urenheter

Bilde 6 – Ripete lagre pga urenheter

Urenheter / Forurensing ødelegger komponentene i turboen, og forårsaker alvorlig riping av kritiske lager-flater.

For å ungå skader, bør olje og oljefilter være av god kvalitet. Filtere(olje/luft) må alltid skiftes når en ny turbo blir montert.

Skader resultert av urenheter i olje.

6a Tett, skadet eller oljefilter av dårlig kvalitet.
6b Fremmedlegeme tilført under montering.
6c Motorslitasje eller materialrester etter motoroverhaling.
6d Feil ved by-pass ventil

Utilstrekklig smøring 

Bilde 7 – Brent og polert anleggsflate på lager.

Kortvarige(4-5 seconds) avbrudd i olje tilførsel, kan brenne og polere lagerflater.

Vanligvis er dette et resultat av feil for-smøring ved motor start eller montering av ny turbo:

7a Mangel på for-smøring før montering.
7b Etter olje skift eller skift av filter.
7c Etter lange perioder uten bruk.
7d Feil start prosedyre, spesielt under ekstremt kalde forhold.
7e Lavt oljetrykk – feil i smøresystem – feil i oljepumpe.
7f  Olje blandet med kjølevæske og/eller drivstoff.
7g For mye i bruk med tung last.
7h Lavt oljenivå i bunnpanna.

Ingen,lite eller utilstrekkelig mengde på olje

Bilde 8 – Brent anleggsflate på thrust-lager.

Bilde 9 – Brent og misfarget aksling – brent radiallager.

Lange perioder (8-10sek.)  med avbrutt olje tilførsel kan resultere i alvorlige lager-skader.

Ved for høy varme grunnet oljemangel, vil anleggsflater av thrust-lager og radial-lager
vise klare tydelige tegn på brennmerker. Varme-misfarging vil ofte vises på akslingen. Lagere kan også være missfarget og ripete.

De vanligste grunnene er:

8a Skadede eller tette oljetilførselsrør.
8b Feil på oljepumpe.
8c Lavt nivå eller mangel på olje i bunnpanna.
8d Blokkert/tett oljefilter.
8e Lekkasjer i smøresystam.

Overoppheting

Bilde 10 – Stor oppbyggning av koks på aksling/hjul

Bilde 11 – Lagerskade grunnet motorkutt uten nedkjøling.

Svikt ved for høy eksos temperatur eller stopping av motor uten tid for turbo å kjølet seg ned, resulterer i oppbygging av Karbon.
Det anbefales å la motoren gå på tomgang 2-3 min. For nedkjøling av lagere, før motoren kuttes.
Varme fra akslingen sprer seg inn i lagerhuset. Resultatet blir forkoksing og korrosjon av lagrene.

Den største skaden vil vises i akselens tettingsområde, turbinhjulets lagerbaner og lagerhusets oljedrenering.

Årsaker:

10-11a Blokkert luftfilter/insnevret luft inntak.
10-11b Motorkutt ved varm motor.
10-11c Forringet oljekvalitet, koks dannelse på gang.
10-11d Uregelmessig oljeskift interval forårsaker forringelse av olje.
10-11e Luft- eller eksos –lekasje.